අද රාත්‍රී 6.55 ට "අද දෙරණ" ප්‍රධාන පුවත් විකාශය බලන්න…

Tune in at 6.55pm for Ada Derana main news bulletin on TV Derana
අද රාත්‍රී 6.55 ට “අද දෙරණ” ප්‍රධාන පුවත් විකාශය බලන්න…