දිස්ත්‍රික්ක 12ක මේ වනවිට හුදකලා තත්ත්වයේ පවතින ප්‍රදේශ..

Subscribe us: http://bit.ly/NewsfirstSubscribe
Watch more videos: https://www.youtube.com/user/NewsFirstSrilanka/videos
Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL
Follow us via Twitter: https://t