กำลังใจจากผู้ป่วย….ถึงทีมแพทย์ (โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย)

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
———————————————-
โรงพยาบาล วิ