03 වන පාඩම (පදාර්ථයේ ස්භාවය සහ ගුණ – 01 කොටස) |9 වන ශ්‍රේණිය විද්‍යාව

ඔබේ දරුවට දැන් නිවසේ සිට විද්‍යා පාඩම් ඉගෙනීමට විද්‍යා පාඩම් රැසක් DP Education YouTube