5 വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വർഗീയ കലാപവുമില്ല ;മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട്

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക
== http://www.twentyfournews.com
#24News

Watch 24 – Live Any Time Anywhere Su